Curs de producció musical

1 – DESCRIPCIÓ DEL CURS

L'èxit de la producció musical actual es deu en gran part a l'ús i aplicació de la tecnologia i el seu constant avanç en la música electrònica, el seu aprenentatge es basa en l'exploració i coneixement d’aquestes eines, les quals estan en constant evolució. Afortunadament, aquestes es troben avui dia a l'abast de qualsevol persona, i és possible utilitzar-les amb coneixements bàsics que, amb la pràctica, fan que es puguin desenvolupar les habilitats i aptituds necessàries per poder produir música digitalment.

2 – OBJECTIU GENERAL

L'alumne, a través d'un mètode fàcil i pràctic, aprendrà les principals tècniques per a la producció musical: creació de loops de bateria, melodies, baixos, harmonies, arranjaments, enregistrament d'àudio, etc. A més, també treballarà a crear i utilitzar bancs de so, edició, i el funcionament del software bàsic per seqüenciar música (cubase i pro-tools).

3 – TEMARI
3.1 El productor
 • Definició i tasques del productor (pre-producció, producció, i postproducció)
 • Coneixements que ha de tenir un productor.
 • Capacitat psicològica
3.2 Música
 • Llenguatge musical i anàlisi (estructura, ritme i harmonia)
 • Audició de diferents estils per establir comparacions entre diferents productes.
3.3 Els instruments musicals

Famílies i característiques de cadascuna.

3.4 El so
 • Fonaments del so
 • Acústica bàsica
 • Àudio analògic
 • Tipus de microfonía
 • Tipus de processadors
 • Tipus de cablejat analògic
 • Tipus de senyals
 • Mescladors analògics
 • Ús i aplicacions dels mescladors
 • Enrutament de senyal
 • Ús de compressors, gates i maximizadores
 • Ús i aplicacions d'equalitzadors analògics
 • Moldeajors de senyal
 • Ús i aplicacions de reverbs i delays
 • Marques, models i aplicacions
 • Fonaments d'àudio digital
 • Cablejat i connexionat d'àudio digital
 • Formats d'àudio digital
 • Mescladores digitals
 • Configuració d'un sistema digital
 • Sincronia digital
 • Marques, models i aplicacions dels equips digitals
3.5 MIDI
 • Introducció al MIDI (definició, història, funcionament, connexionat)
 • Tipus de missatges MIDI
 • Cablejat MIDI
 • Configuracions i enrutament MIDI
 • Controladores i sintetizadors
3.6 Seqüenciadors Pro-tools:
 • Descripció general del sistema
 • Tipus de sistemes
 • Sessions i tipus de canals
 • Finestres Edit
 • Finestres Mix
 • Eines de treball
 • Mòduls d'edició
 • Exercicis d'edició i comandaments
 • Configuració i enrutament de senyals
 • MIDI al protools
 • Modes d'enregistrament
 • Tracking
 • Automatització
 • Presets i optimitzacions
 • Bouncing
 • Mixing amb protools
 • Masterització amb protools
Cubase:
 • Descripció del cubase
 • Configuració MIDI en cubase
 • Configuració d'interfícies d'àudio
 • Finestra Edit
 • Finestra Mix
 • Eines
 • Enregistrament i edició MIDI
 • Automatitzacions
 • Mescla amb Cubase
 • Partitures amb Cubase
 • Masterització
3.7 Plug-ins i instruments virtuals 4 – Pràctiques
 • Producció de falques publicitàries
 • Producció d'indicatius radiofònics
 • Producció de temes musicals. Estils
PROFESSORAT

Més informació